1. Administratorem Danych Osobowych (ADO), jest posiadające osobowość prawną, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce z siedzibą w Warszawie; REGON: 007026416, NIP: 5260307956, KRS 0000101063, ul. Górnośląska 5, 00-443 Warszawa, reprezentowane przez Prezydium Zarządu Głównego. Pełnomocnikiem ADO w Oddziale Okręgowym w Bielsku-Białej (PADO) jest Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej, ul. Wrzosowa 33, 43-300 Bielsko-Biała. Zgodnie zaś z uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału, dyrektor Biura Zarządu Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej, realizuje zadania PADO i pełni jego rolę w Oddziale.
  2. ADO ustanowił funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) Stowarzyszenia, kontakt do IOD e-mail: iod.skwp@buiskwp.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki Newslettera 
i nie będą udostępniane innym odbiorcom ani do państw trzecich.
  4. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ( wyrażenie zgody ).
  5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  7. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
  8. Podanie danych osobowych jest warunkiem wysyłki Newslettera, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości jego wysyłki.
ul. Wrzosowa 33
43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 811 84 04
tel. 33 811 68 90


BBS 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001