Ogólne warunki uczestnictwa w kursach organizowanych przez Oddział Okręgowy w Bielsku-Białej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 

wynikające ze STATUTU NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej,

oraz przepisów ogólnych, a w tym ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Zgłoszenia na kursy przesyłane są przez potencjalnych uczestników kursów (szkoleń) drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie kursu, co z ich strony potwierdza zawarcie umowy uczestnictwa w kursie (szkoleniu).

Zakwalifikowanie w poczet uczestnika (słuchacza) następuje po:

1) stwierdzeniu spełnienia przez kandydata wymogów kwalifikacyjnych określonych programem nauczania;
2) dokonaniu wpłaty wpisowego określonego w ofercie;
3) wpłaceniu, nie później niż przed rozpoczęciem uczestnictwa w kursie (szkoleniu), opłaty czesnego w całości lub pierwszej raty lub ustaleniu innej formy zapłaty, stosownie do ustaleń zawartych w ofercie szkoleniowej.

Osoby niezakwalifikowane na wybraną przez siebie formę kształcenia z przyczyn nie spełnienia przez kandydata wymogów kwalifikacyjnych określonych
programem nauczania, otrzymują zwrot wpłaconej opłaty (wpisowego i za czesne) za formę kształcenia w pełnej wysokości.

Odstąpienie od umowy uczestnictwa w szkoleniu (kursie);

1) może nastąpić w terminie do 14 dni od jej zawarcia;
2) warunkiem skutecznego odstąpienia od umowy jest przesłanie pisemnego oświadczenia w formie listu na adres: 43-300 Bielsko-Biała ul. Wrzosowa 33 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@bielsko.skwp.pl;

3) prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje po zrealizowaniu szkolenia (kursu);
4) w przypadku wykonywania przez uczestnika prawa odstąpienia od umowy (po spełnieniu warunków dotyczących terminu i formy złożenia oświadczenia) uczestnik ma obowiązek wnieść opłatę czesnego za kurs proporcjonalnie do liczby godzin,  które odbyły się do dnia złożenia rezygnacji oraz pokryć koszty przygotowanych i wydanych grupie materiałów szkoleniowych.

Każdy uczestnik (słuchacz) ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w danej formie kształcenia, w której bierze udział.
Rezygnację należy złożyć w formie pisemnej.
Rezygnacja z uczestnictwa w formie kształcenia, powinna być przesłana listem poleconym na adres siedziby placówki: 43-300 Bielsko-Biała ul. Wrzosowa 33 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@bielsko.skwp.pl za elektronicznym potwierdzeniem lub złożona osobiście w siedzibie placówki za potwierdzeniem.
Za dzień złożenia rezygnacji przyjmuje się datę skutecznego jej doręczenia w sposób określony w zdaniu poprzednim.
W przypadku dokonanej w sposób określony powyżej rezygnacji z formy kształcenia, później niż do przedostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień rozpoczęcia zajęć, wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.
Uczestnik (słuchacz), który przed rezygnacją z zajęć, dokonaną w określony powyżej sposób nie dokonał wpłaty, ma obowiązek wnieść opłatę czesnego za kurs proporcjonalnie do liczby godzin, które odbyły się do dnia złożenia rezygnacji oraz pokryć koszty przygotowanych i wydanych grupie materiałów szkoleniowych.

Osobom zgłoszonym wysłane zostaną zawiadomienia o terminie i miejscu rozpoczęcia zajęć.

W przypadku, gdy w ramach szkolenia (kursu) placówka zapewnia materiały szkoleniowe, są one dostarczane uczestnikowi nie później niż w dniu rozpoczęcia tej części zajęć szkolenia (kursu), w której są one wykorzystywane. Natomiast w przypadku aktualizacji materiałów, placówka dostarczy materiały szkoleniowe odpowiednio w trakcie szkolenia (kursu).

Zajęcia odbywają się w dni powszednie oraz w soboty i niedziele. Rozkład zajęć jest zgodny z przyjętym programem nauczania dla każdej formy kształcenia organizowanej w ramach placówki i podawany jest w ofercie szkoleniowej.
Placówka realizuje zajęcia w miejscu ich prowadzenia w formach: dziennej, stacjonarnej lub zaocznej.
Szkolenia mogą być również realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na zasadach określonych w § 23 od ust. 3 do ust. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).
Szczegółowy rozkład zajęć dla każdej grupy szkoleniowej określa harmonogram zajęć przygotowany przez placówkę.
Harmonogram zajęć tworzony jest z zachowaniem dziennego wymiaru czasu szkolenia nieprzekraczającego 8 godzin dydaktycznych.
Szkolenia w placówce realizowane są w systemie klasowo-lekcyjnym, godzina dydaktyczna trwa 45 minut.
W sytuacjach szczególnych i niezależnych od placówki, o których mowa w Statucie, dyrektor w porozumieniu z osobą prowadzącą może dokonać zmiany formy realizacji zajęć.
W przypadku dokonania zmiany formy realizacji zajęć, o której mowa w zdaniu poprzednim, wynikającej ze zmiany przepisów obowiązującego prawa lub innych wyjątkowych okoliczności, niedających się wcześniej przewidzieć - nie jest wymagane uzyskanie zgody uczestników (słuchaczy).

Uczestnik (słuchacz) może zostać skreślony z listy uczestników (słuchaczy) danej formy kształcenia przez dyrektora, jeżeli narusza zasady określone w Statucie, a w szczególności:

 • nie uiszcza opłat za kurs (szkolenie) w terminie określonym przez placówkę;
 • swoim zachowaniem uwłacza godności swojej oraz osób drugich lub narusza dobre imię placówki;
 • rażąco i w sposób oczywisty narusza obowiązki określone w Statucie;
 • popełnia wykroczenia przeciw prawu;
 • rezygnuje z nauki w placówce i nie składa oświadczenia o rezygnacji zgodnie z przepisami Statutu;
 • spożywa bądź rozprowadza na terenie placówki środki odurzające (w tym alkohol).

Decyzję w sprawie skreślenia uczestnika (słuchacza) z listy danej formy kształcenia podejmuje dyrektor placówki. Od decyzji dyrektora placówki o skreśleniu uczestnika (słuchacza) z list, uczestnikowi (słuchaczowi) przysługuje prawo odwołania w terminie 14 dnia od dnia doręczenia decyzji do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. W przypadku skreślenia z listy uczestników (słuchaczy), opłata za kształcenie nie podlega zwrotowi, a jeśli uczestnik (słuchacz) nie dokonał płatności, ma obowiązek uiścić brakującą część opłaty.

Każdy uczestnik (słuchacz) ma prawo do złożenia skargi w przypadku naruszenia jego praw.

Skargę,  należy złożyć do dyrektora placówki w formie pisemnej, opisując w sposób zwięzły, w jaki sposób doszło do naruszenia praw uczestnika (słuchacza). Skarga, powinna być przesłana listem poleconym na adres siedziby placówki lub pocztą elektroniczną na adres biuro@bielsko.skwp.pl za elektronicznym potwierdzeniem lub złożona osobiście w siedzibie placówki za potwierdzeniem. Za dzień złożenia skargi przyjmuje się datę skutecznego jej doręczenia w sposób powyżej określony. Dyrektor placówki rozpoznaje skargę w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia i zawiadamia wnoszącego skargę o sposobie jej załatwienia, w szczególności w przypadku zasadności skargi, dyrektor placówki informuje wnoszącego skargę o podjętych działaniach korygujących. W przypadku odmownego załatwienia skargi, dyrektor placówki zawiadamia o tym wnoszącego skargę, wskazując uzasadnienie faktyczne i prawne. Od decyzji, o której mowa w zdaniu  poprzednim, przysługuje odwołanie do osoby prowadzącej placówkę. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od otrzymania zaskarżanej decyzji.

Uczestnik ma prawo do złożenia na zasadach przepisów ogólnych, reklamacji, którą można składać na adres mailowy biuro@bielsko.skwp.pl.

Opłatę za kurs (szkolenie) należy przekazywać na nasze konto w Beskidzkim Banku Spółdzielczym

13 8111 0009 2001 0031 4312 0001

lub wpłacić w kasie Oddziału w godzinach od 8:00 do 15:00 .
Opłata za kursy może zostać uiszczona w ratach na warunkach opisanych na stronie wybranego kursu.

Ze zniżki przy odpłatności za kursy (dotyczy kursów długich, nie dotyczy kursów krótkich-szkoleń) w wysokości 10% korzystają:

 • członkowie zwyczajni Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (osoby fizyczne), samodzielnie opłacające kurs, którzy co najmniej jeden rok należą do SKwP i mają na bieżąco opłacone składki,
 • firmy zgłaszające w danym roku kalendarzowym więcej niż jedną osobę według zasady:
  pierwszy pracownik – pełna odpłatność,
  kolejni pracownicy – po 10% rabatu.

Programy kursów są przygotowywane i na bieżąco aktualizowane w oparciu o najnowsze zmiany w przepisach księgowo-podatkowych.
Absolwenci, którzy wypełnią warunki opisane na stronach kursu, otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu, wydane zgodnie z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Słuchaczom, którzy wypełnią dodatkowe warunki opisane na stronach kursu, wydawany jest równocześnie certyfikat poświadczający kwalifikacje według ścieżki edukacyjnej Stowarzyszenia.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela telefonicznie Dział Szkolenia Oddziału Okręgowego.

ul. Wrzosowa 33
43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 811 84 04
tel. 33 811 68 90


BBS 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001