Załącznik do
uchwały nr 435/2022/PL
Zarządu Oddziału Okręgowego SKwP
z 26 lipca 2022 r.

 

STATUT NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Ośrodek Szkoleniowy
Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej

 

 

 

NAZWA, RODZAJ I SIEDZIBA PLACÓWKI

§ 1

1. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego w
Bielsku-Białej (dalej zwany: placówką), jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego,
działającą na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2021 r.
poz. 1082 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.
2. Siedziba placówki mieści się w Bielsku-Białej, przy ul. Wrzosowej 33
3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad placówką jest: Śląski Kurator Oświaty.

 

CELE I ZADANIA PLACÓWKI

§ 2

1. Celem działalności placówki jest realizacja pozaszkolnych form kształcenia, które obejmują:
1) przygotowanie kandydatów do wykonywania zawodów związanych
z rachunkowością, podatkami, kadrami oraz płacami;
2) podnoszenie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie wiedzy osób pracujących w
działach finansowo-księgowych oraz działach kadrowo-płacowych podmiotów
gospodarczych, jednostek budżetowych i innych instytucji;
3) doskonalenie zawodowe osób usługowo prowadzących księgi rachunkowe;
4) doskonalenie wiedzy kierowników jednostek gospodarczych z zakresu
rachunkowości, prawa podatkowego, prawa cywilnego, prawa gospodarczego,
prawa pracy oraz finansów;
5) przygotowanie kandydatów do egzaminów państwowych z zakresu rachunkowości i
prawa podatkowego;
6) przygotowanie kandydatów do procesu walidacji w ramach potwierdzania efektów
uczenia się dla kwalifikacji rynkowych wpisanych do Zintegrowanego Rejestru
Kwalifikacji: „Wspomaganie obsługi procesów księgowych”, „Obsługa procesów
księgowych”, „Zarządzanie procesami księgowymi”, „Zarządzanie obsługą spraw
kadrowych” oraz „Zarządzanie procesami płacowymi”;
7) organizowanie doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów, doradców
podatkowych oraz innych wolnych zawodów.

2. Dla osiągnięcia celów określonych w ust. 1 placówka organizuje i prowadzi pozaszkolne
formy kształcenia określone w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy Prawo oświatowe.
3. Zakres tematyczny organizowanych form kształcenia obejmuje między innymi zagadnienia
z:
1) rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej oraz rachunku kosztów;
2) finansów i zarządzania finansami;
3) sprawozdawczości i analizy ekonomicznej;

4) ekonomii i zarządzania;
5) rewizji finansowej;
6) międzynarodowych standardów w zakresie rachunkowości i rewizji finansowej;
7) prawa podatkowego, prawa celnego oraz prawa dewizowego;
8) prawa administracyjnego, prawa gospodarczego oraz prawa cywilnego;
9) płac i ubezpieczeń społecznych;
10) prawa pracy;
11) środków unijnych i innych form pomocy państwa.
4. Placówka organizuje i przeprowadza obligatoryjne doskonalenie zawodowe dla biegłych
rewidentów regulowane przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15
grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów
(Dz. U. poz. 2391) oraz uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

 

OSOBA PROWADZĄCA PLACÓWKĘ

§ 3

1. Osobą prowadzącą placówkę jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce z siedzibą
w Warszawie, ul. Górnośląska 5, w imieniu którego działa Zarząd Oddziału Okręgowego w
Bielsku-Białej z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Wrzosowej 33
2. Placówka działa w strukturze organizacyjnej Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej.
3. Placówka służy wyłącznie realizacji procesu edukacyjno-szkoleniowego i nie jest
w związku z tym wyposażona w pełną niezależność i samodzielność.

 

ORGANY PLACÓWKI ORAZ ZAKRES ICH ZADAŃ

§ 4

1. Organem odpowiedzialnym za prowadzenie placówki, w związku z treścią art. 36 ust. 1 pkt 6
Statutu SKwP, jest Zarząd Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej, który działa
w imieniu osoby prowadzącej.
2. W imieniu Zarządu Oddziału Okręgowego, nadzór nad bieżącą działalnością placówki
wykonuje Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego.
3. Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego w szczególności:
1) podejmuje inicjatywy dotyczące realizowanych w ramach placówki form
kształcenia stosownie do zapotrzebowania środowiska;
2) zapewnia pełną dostępność poszczególnych form kształcenia w ramach placówki
wszystkim zainteresowanym, poprzez udostępnienie oferty szkoleniowej;
3) analizuje wnioski i przedstawia propozycje doskonalące procesy nauczania
w placówce;
4) zatwierdza programy nauczania opracowywane w placówce;
5) powołuje dyrektora placówki, którym może być osoba pełniąca jednocześnie
funkcję dyrektora Biura Zarządu Oddziału Okręgowego;
6) określa formy i zakres wewnętrznego nadzoru w placówce.
4. Kierowanie bieżącą działalnością placówki należy do dyrektora placówki.
5. Do zadań dyrektora placówki należy:
1) kierowanie działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz;
2) sprawowanie wewnętrznego nadzoru w placówce;
3) planowanie działalności edukacyjnej i czuwanie nad zgodnym z programem
nauczania przebiegiem poszczególnych form kształcenia przeprowadzanych
w placówce;
4) zabezpieczanie wysoko wykwalifikowanej kadry dydaktycznej do prowadzenia
zajęć w placówce i zatrudnianie jej w formach przewidzianych przepisami prawa;
5) współpraca z wykładowcami w zakresie realizacji zadań statutowych placówki;

6) nadzorowanie przyjmowania uczestników (słuchaczy) zgodnie z wymaganiami
określonymi w programach nauczania;
7) nadzorowanie przestrzegania należytego prowadzenia, zabezpieczenia
i przechowywania dokumentacji w placówce (programy nauczania, dzienniki zajęć,
protokoły z egzaminów, rejestry wydanych zaświadczeń);
8) podejmowanie decyzji w zakresie skreślania uczestnika (słuchacza) z listy
uczestników (słuchaczy);
9) współpraca z osobą prowadzącą placówkę oraz wnioskowanie do osoby
prowadzącej placówkę w sprawie wyposażenia w pomoce dydaktyczne i sprzęt
niezbędny do pełnej realizacji działalności dydaktycznej;
10) zapewnianie placówce korzystania z bazy materialnej i sprzętu niezbędnego do
prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów, a także realizacji innych zadań statutowych placówki (lokal, sprzęt
audiowizualny, pracownie komputerowe, pomoce naukowe, podręczniki, skrypty
itp.), dbanie o przestrzeganie w tym zakresie przepisów BHP;
11) dbanie o aktualizację strony internetowej placówki i udostępnianie zainteresowanym
pełnej oferty szkoleniowej placówki;
12) inne zadania wskazane przez osobę prowadzącą placówkę.

 

ORGANIZACJA PLACÓWKI

§ 5

1. Placówka realizuje działalność szkoleniową w Bielsku-Białej przy ul. Wrzosowej 33.
2. Placówka realizuje cele i zadania, poprzez organizację odpłatnych form kształcenia
określonych w § 2 ust. 2 i 4 niniejszego Statutu.
3. W placówce organizowane są formy kształcenia w różnych systemach nauczania.
4. Placówka prowadzi działalność w okresie całego roku szkolnego.

§ 6

1. Dla realizacji zadań placówki, Oddział Okręgowy zapewni jej bazę materialno-rzeczową, co
oznacza, iż placówka nie będzie wyposażona w odrębny majątek lecz będzie korzystała z
majątku i zasobów rzeczowych i osobowych Oddziału.
2. Organizacją przedsięwzięć edukacyjnych w placówce zajmują się pracownicy etatowi
Oddziału Okręgowego, zgodnie z zakresem obowiązków i uprawnień, określonych strukturą
organizacyjną jednostki.
3. Dla zapewnienia udziału społecznych działaczy SKwP w kształtowaniu działalności
szkoleniowej i zapewnienia wysokiego jej poziomu, Zarząd Oddziału Okręgowego lub
z jego upoważnienia Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego, może powołać do
współpracy z placówką Komisję Szkoleniową, której zadania i zakres działania określa
Zarząd Oddziału Okręgowego.
4. Dla właściwej realizacji poszczególnych form kształcenia realizowanych przez placówkę,
Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego może powoływać w ramach placówki, rady lub
zespoły poszczególnych kursów lub zespołów kursów, składające się z wykładowców
poszczególnych tematów, których zadaniem będzie:
1) koordynacja procesu dydaktycznego w placówce;
2) dbałość o wprowadzenie do procesu dydaktycznego prowadzonego
w placówce nowoczesnych technik dydaktycznych i technicznych środków
audiowizualnych, ułatwiających przyswojenie wiedzy;
3) czuwanie nad efektami kształcenia w placówce, a w szczególności nad
przyswojeniem przez uczestników (słuchaczy) wiedzy objętej programem
nauczania;

4) proponowanie form i zakresu tematycznego sprawdzianów wiadomości uczestników
(słuchaczy), prowadzonych w placówce;
5) kształtowanie, podczas procesu kształcenia prowadzonego w placówce, postaw
zawodowych oczekiwanych od pracowników księgowości jednostek gospodarczych
i biegłych rewidentów.

§ 7

1. Zajęcia odbywają się w dni powszednie oraz w soboty i niedziele. Rozkład zajęć jest zgodny
z przyjętym programem nauczania dla każdej formy kształcenia organizowanej
w ramach placówki i podawany jest w ofercie szkoleniowej.
2. Placówka realizuje zajęcia w miejscu ich prowadzenia w formach: dziennej, stacjonarnej lub
zaocznej.
3. Szkolenia mogą być również realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość na zasadach określonych w § 23 od ust. 3 do ust. 6 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
(Dz. U. poz. 652).
4. Szczegółowy rozkład zajęć dla każdej grupy szkoleniowej określa harmonogram zajęć
przygotowany przez placówkę.
5. Harmonogram zajęć tworzony jest z zachowaniem dziennego wymiaru czasu szkolenia
nieprzekraczającego 8 godzin dydaktycznych.
6. Szkolenia w placówce realizowane są w systemie klasowo-lekcyjnym, godzina dydaktyczna
trwa 45 minut.
7. W sytuacjach szczególnych i niezależnych od placówki, o których mowa w § 8 ust. 1,
dyrektor w porozumieniu z osobą prowadzącą może dokonać zmiany formy realizacji zajęć.
8. W przypadku dokonania zmiany formy realizacji zajęć, o której mowa w ust. 7, wynikającej
ze zmiany przepisów obowiązującego prawa lub innych wyjątkowych okoliczności,
niedających się wcześniej przewidzieć - nie jest wymagane uzyskanie zgody uczestników
(słuchaczy).

§ 8

1. Zmiana formy prowadzenia zajęć organizowanych w formie stacjonarnej jest możliwa
w razie wystąpienia na danym terenie:
1) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia
z uczestnikami (słuchaczami), zagrażającej zdrowiu uczestników (słuchaczy);
2) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną;
3) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczestników
(słuchaczy) innego niż określone w pkt 1–2.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dyrektor placówki organizuje dla uczestników
(słuchaczy) zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
3. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa
w ust. 2, są realizowane:
1) z wykorzystaniem narzędzi informatycznych lub
2) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę
informacji między wykładowcą i uczestnikiem (słuchaczem), lub
3) przez podejmowanie przez uczestnika (słuchacza) aktywności określonych przez
wykładowcę potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub
wykonanie określonych działań, lub
4) w inny sposób niż określone w pkt 1–3, umożliwiający kontynuowanie procesu
kształcenia.

4. O sposobie lub sposobach realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość, o których mowa w ust. 2, dyrektor placówki informuje osobę prowadzącą
placówkę.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dyrektor placówki odpowiada za organizację
realizacji zadań tej placówki, w tym zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, w szczególności:
1) ustala, czy słuchacze (uczestnicy) mają dostęp do infrastruktury informatycznej,
oprogramowania i Internetu umożliwiających interakcję między uczestnikami
(słuchaczami) zajęć a wykładowcami prowadzącymi zajęcia;
2) ustala, we współpracy z wykładowcami, technologie informacyjno-komunikacyjne
wykorzystywane przez wykładowców do realizacji zajęć;
3) określa zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach w odniesieniu do ustalonych
technologii informacyjno-komunikacyjnych, o których mowa
w pkt 2;
4) ustala, we współpracy z wykładowcami, źródła i materiały niezbędne do realizacji
zajęć, z których uczestnicy (słuchacze) zajęć mogą korzystać;
5) ustala z wykładowcami potrzebę modyfikacji program zajęć;
6) ustala, we współpracy z wykładowcami, sposób potwierdzania uczestnictwa na
zajęciach oraz sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach;
7) zapewnia każdemu uczestnikowi (słuchaczowi) możliwość konsultacji
z wykładowcą prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie
i terminach tych konsultacji;
8) ustala, we współpracy z wykładowcami, sposób monitorowania postępów
uczestnika (słuchacza) oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczestników
(słuchaczy) zajęć, w tym również informowania uczestników (słuchaczy)
o postępach w nauce;
9) ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminu;
10) koordynuje współpracę wykładowców z uczestnikami (słuchaczami), uwzględniając
potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczestnika (słuchacza).

 

 

PROWADZENIE DOKUMENTACJI

§ 9

1. Dokumentacja placówki prowadzona jest zgodnie z § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach
pozaszkolnych.
2. W przypadku szkoleń dla biegłych rewidentów, dokumentacja prowadzona jest zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie obligatoryjnego doskonalenia
zawodowego biegłych rewidentów oraz z uchwałami podjętymi w tym zakresie przez
Krajową Radę Biegłych Rewidentów.
3. Dokumentacja placówki może być prowadzona w formie tradycyjnej lub w formie
elektronicznej z zachowaniem zasad określonych w odrębnych przepisach prawa.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI WYKŁADOWCÓW ORAZ PRACOWNIKÓW

§ 10

1. Zajęcia dydaktyczne w placówce realizują wykładowcy, których kwalifikacje spełniają
wymogi określone w § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
2. W przypadku szkoleń realizowanych w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego
biegłych rewidentów, kwalifikacje wykładowców są zgodne
z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie obligatoryjnego doskonalenia
zawodowego biegłych rewidentów oraz z uchwałami podjętymi w tym zakresie przez
Krajową Radę Biegłych Rewidentów.
3. Wykładowca zatrudniony do prowadzenia zajęć w placówce jest odpowiedzialny za jakość

pracy dydaktycznej i jej wynik oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczestników
(słuchaczy).
4. Do podstawowych obowiązków wykładowców, o których jest mowa w ust. 1 i 2 należy:
1) prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z zatwierdzonym programem nauczania i
ogólnymi zasadami dydaktyki dorosłych;
2) stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania
i technicznych środków audiowizualnych, sprzyjających przyswajaniu materiału
objętego programem nauczania;
3) sprawdzanie wiadomości uczestników (słuchaczy) i ich ocenianie - w formach
przewidzianych programem nauczania;
4) udzielanie uczestnikom (słuchaczom) konsultacji indywidualnych w zależności od
potrzeb, w formach ustalonych programem nauczania;
5) analizowanie i uwzględnianie uwag oraz wniosków wynikających z nadzoru
wewnętrznego, zawartych w szczególności w arkuszach obserwacji, badań
ankietowych oraz w arkuszach kontroli dokumentacji, dotyczących sposobu
prowadzenia oraz organizacji zajęć dydaktycznych;
6) prowadzenie dokumentacji wykonywanej pracy dydaktycznej zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego;
7) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt wykorzystywany w trakcie zajęć;
8) uczestnictwo w zebraniach wykładowców organizowanych przez placówkę.
5. Wykładowcy prowadzący zajęcia w placówce mają prawo do:
1) wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z zawartą umową;
2) zgłaszania uwag, co do doboru treści dydaktycznych i rozkładu godzin, materiałów
szkoleniowych, a także wnioskowania niezbędnych korekt
w realizacji programu, zgodnie z własnym poglądem i sugestiami uczestników
(słuchaczy);
3) oceny postępu uczestników (słuchaczy) zgodnie z założeniami określonymi
w programie nauczania;
4) bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz korzystania
z gromadzonych przez placówkę pomocy dydaktycznych;
5) udziału w różnych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych
i doskonalenia umiejętności dydaktycznych.

§ 11

1. W celu zapewnienia obsługi administracyjnej placówki, osoba prowadząca placówkę
zatrudnia pracowników administracyjno-biurowych lub zleca tego typu prace na podstawie
umów cywilno-prawnych.
2. Do kompetencji pracowników należy w szczególności:
1) prowadzenie naboru na poszczególne formy kształcenia;
2) prawidłowe prowadzenie dokumentacji związanej z daną formą kształcenia.
3. Zakres czynności i obowiązki osób odpowiedzialnych za obsługę administracyjno-biurową
placówki określa dyrektor placówki w porozumieniu z osobą prowadzącą.

 

 

PRAWA, OBOWIĄZKI I ZASADY PRZYJMOWANIA UCZESTNIKÓW (SŁUCHACZY)
§ 12

1. Przyjęcia uczestników (słuchaczy) odbywają się na zasadzie wolnego naboru.
2. Zakwalifikowanie w poczet uczestnika (słuchacza) następuje po:

1) stwierdzeniu spełnienia przez kandydata wymogów kwalifikacyjnych określonych
programem nauczania;
2) dokonaniu wpłaty wpisowego określonego w ofercie;
3) wpłaceniu, nie później niż przed rozpoczęciem uczestnictwa w kursie (szkoleniu),
opłaty czesnego w całości lub pierwszej raty lub ustaleniu innej formy zapłaty,
stosownie do ustaleń zawartych w ofercie szkoleniowej.

3. Osoby niezakwalifikowane na wybraną przez siebie formę kształcenia z przyczyn podanych
w ust. 2 pkt 1) otrzymują zwrot wpłaconej opłaty (wpisowego i za czesne) za formę
kształcenia w pełnej wysokości.
4. Osoby zgłaszające swój udział w poszczególnych formach kształcenia prowadzonych
w ramach placówki, stają się podmiotem praw i obowiązków z chwilą ich zakwalifikowania
w poczet uczestników (słuchaczy).
5. Uczestnicy (słuchacze) wszystkich form kształcenia prowadzonych w ramach placówki,
mają prawo do:
1) swobodnego wyboru zakresu tematycznego i formy kształcenia w ramach oferty
szkoleniowej;
2) otrzymania przewidzianych programem nauczania materiałów szkoleniowych
i pomocy naukowych;
3) zgłaszania wniosków w sprawie wprowadzenia zmian i uzupełnień do
realizowanego programu nauczania w oparciu o własne potrzeby zawodowe;
4) uczestniczenia w ocenie efektywności danej formy kształcenia, przeprowadzanej
w drodze badań ankietowych;
5) rezygnacji z uczestnictwa w danej formie kształcenia na warunkach ustalonych
przez placówkę.

6. Do obowiązków uczestników (słuchaczy) wszystkich form kształcenia prowadzonych
w ramach placówki należy:
1) przestrzeganie zasad uczestnictwa w danej formie kształcenia, określonych
w ofercie szkoleniowej oraz regulaminach i przepisach obowiązujących
w placówce;
2) uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych oraz studiowanie dostarczonych
materiałów szkoleniowych i wskazanej literatury uzupełniającej;
3) przystąpienie do prac kontrolnych w formie określonej;
4) uiszczanie należności za prowadzoną formę kształcenia w wysokości i na
warunkach określonych przez placówkę;
5) poszanowanie mienia placówki.
7. Szczegółowe zasady dotyczące przyjmowania uczestników (słuchaczy) do placówki oraz
uiszczania przez uczestników (słuchaczy) należności określone zostały w Ogólnych
warunkach świadczenia usług szkoleniowych organizowanych przez placówkę.

§ 13

1. Każdy uczestnik (słuchacz) ma prawo do złożenia skargi w przypadku naruszenia jego praw.
2. Skargę, o której mowa w ust. 1 należy złożyć do dyrektora placówki w formie pisemnej,
opisując w sposób zwięzły, w jaki sposób doszło do naruszenia praw uczestnika (słuchacza).
3. Skarga, o której mowa w ust. 2 powinna być przesłana listem poleconym na adres siedziby
placówki lub pocztą elektroniczną na adres biuro@bielsko.skwp.pl za elektronicznym
potwierdzeniem lub złożona osobiście w siedzibie placówki za potwierdzeniem.
4. Za dzień złożenia skargi przyjmuje się datę skutecznego jej doręczenia w sposób określony
w ust. 3.
5. Dyrektor placówki rozpoznaje skargę w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia i zawiadamia
wnoszącego skargę o sposobie jej załatwienia, w szczególności w przypadku zasadności
skargi, dyrektor placówki informuje wnoszącego skargę o podjętych działaniach
korygujących.
6. W przypadku odmownego załatwienia skargi, dyrektor placówki zawiadamia o tym

wnoszącego skargę, wskazując uzasadnienie faktyczne i prawne.
7. Od decyzji, o której mowa w ust. 6, przysługuje odwołanie do osoby prowadzącej placówkę.
8. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od otrzymania zaskarżanej decyzji. Postanowienia
ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 14

1. Uczestnik (słuchacz) może zostać skreślony z listy uczestników (słuchaczy) danej formy
kształcenia przez dyrektora, jeżeli narusza zasady określone w niniejszym Statucie,
a w szczególności:
1) nie uiszcza opłat za kurs (szkolenie) w terminie określonym przez placówkę;
2) swoim zachowaniem uwłacza godności swojej oraz osób drugich lub narusza dobre
imię placówki;
3) rażąco i w sposób oczywisty narusza obowiązki określone w niniejszym Statucie;
4) popełnia wykroczenia przeciw prawu;
5) rezygnuje z nauki w placówce i nie składa oświadczenia o rezygnacji zgodnie
z § 15 niniejszego Statutu;
6) spożywa bądź rozprowadza na terenie placówki środki odurzające (w tym alkohol).
2. Decyzję w sprawie skreślenia uczestnika (słuchacza) z listy danej formy kształcenia
podejmuje dyrektor placówki.
3. Od decyzji dyrektora placówki o skreśleniu uczestnika (słuchacza) z list, uczestnikowi
(słuchaczowi) przysługuje prawo odwołania w terminie 14 dnia od dnia doręczenia decyzji
do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
4. W przypadku skreślenia z listy uczestników (słuchaczy), opłata za kształcenie nie podlega
zwrotowi, a jeśli uczestnik (słuchacz) nie dokonał płatności, ma obowiązek uiścić brakującą
część opłaty.

§ 15

1. Każdy uczestnik (słuchacz) ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w danej formie
kształcenia, w której bierze udział.
2. Rezygnację należy złożyć w formie pisemnej.
3. Rezygnacja z uczestnictwa w formie kształcenia, powinna być przesłana listem poleconym
na adres siedziby placówki lub pocztą elektroniczną na adres biuro@bielsko.skwp.pl za
elektronicznym potwierdzeniem lub złożona osobiście w siedzibie placówki za
potwierdzeniem.
4. Za dzień złożenia rezygnacji przyjmuje się datę skutecznego jej doręczenia w sposób
określony w ust. 3.
5. W przypadku dokonanej w sposób określony w ust. 2-4 rezygnacji z formy kształcenia,
później niż do przedostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień rozpoczęcia zajęć,
wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.
6. Uczestnik (słuchacz), który przed rezygnacją z zajęć, dokonaną w sposób określony w ust. 2-
4, nie dokonał wpłaty, ma obowiązek wnieść opłatę czesnego za kurs proporcjonalnie do
liczby godzin, które odbyły się do dnia złożenia rezygnacji oraz pokryć koszty
przygotowanych i wydanych grupie materiałów szkoleniowych.
7. W przypadku, gdy rezygnacja nastąpiła z przyczyn losowych, o zwrocie wpłaconych
środków decyduje dyrektor placówki lub upoważniona przez niego osoba.

§ 16

1. Uczestnicy (słuchacze) kursu mogą wnioskować o przeniesienie pomiędzy grupami danej
formy kształcenia lub pomiędzy formami kształcenia pod warunkiem, że w danej grupie nie
zostało zrealizowane więcej niż 15% całkowitej liczby godzin formy kształcenia. Warunkiem
dokonania przeniesienia jest złożenie umotywowanego podania w formie pisemnej. Podanie

powinno być przesłane listem poleconym na adres siedziby placówki lub pocztą
elektroniczną na adres biuro@bielsko.skwp.pl lub złożone osobiście w siedzibie placówki.
2. Przeniesienie, w przypadku gdy zostało zrealizowane więcej niż 15% całkowitej liczby
godzin formy kształcenia, może nastąpić wyłącznie z przyczyn losowych.
3. O dokonaniu przeniesienia oraz rozliczeniu opłaty czesnego decyduje dyrektor placówki lub
upoważniona przez niego osoba, stosując odpowiednio przepisy określone w § 15 ust. 6 i 7.

§ 17

1. Uczestnicy (słuchacze) kursów otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu przewidziane
dla danej formy kształcenia, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
2. Uczestnicy szkoleń w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów otrzymują zaświadczenia, o których mowa w § 4 rozporządzenia Ministra
Rozwoju i Finansów w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów.
3. Warunkiem wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, jest wypełnienie przez
uczestnika (słuchacza) warunków określonych w programie nauczania lub wytycznych
organizacyjno-programowych zatwierdzonych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów
oraz dokonanie opłaty za kurs (szkolenie).
4. Na wniosek uczestnika (słuchacza) zaświadczenie może zostać wysłane listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru. Za wykonanie czynności wysyłki może zostać ustalona dodatkowa
opłata.

§ 18

1. Uczestnicy (słuchacze) kursu, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy Prawo
oświatowe, mogą otrzymać certyfikat/zaświadczenie kwalifikacyjne.
2. Warunkiem otrzymania certyfikatu/zaświadczenia kwalifikacyjnego jest zdanie egzaminu
przeprowadzonego zgodnie z wewnętrznymi regulacjami.

 

SPOSÓB UZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWKI
§ 19

1. Działalność placówki finansowana jest zasadniczo z odpłatności za poszczególne formy
kształcenia, ponoszonej bezpośrednio przez słuchaczy (uczestników) danej formy kształcenia
lub zakłady pracy i instytucje kierujące swoich pracowników na poszczególne formy
kształcenia.
2. Wysokość opłat pobieranych za uczestnictwo w poszczególnych formach kształcenia oraz za
materiały dydaktyczne ustala, na wniosek dyrektora placówki, Prezydium Zarządu Oddziału
Okręgowego.
3. Placówka może przyjmować dotacje, subwencje i darowizny na zasadach określonych
w odrębnych przepisach prawa.
4. Placówka może korzystać ze wsparcia finansowego i materialnego oraz usług osób,
instytucji, organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji oraz pozyskiwać środki
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
5. Dochody z działalności placówki przeznaczane są na działalność statutową osoby
prowadzącej placówkę.

§ 20

1. Za działalność i finansowanie placówki odpowiedzialne jest SKwP. W ramach SKwP,

w związku z treścią art. 36 ust. 6 pkt 1 Statutu SKwP, organem SKwP odpowiedzialnym za
podejmowanie wszelkich działań z tym związanych, jest Zarząd Oddziału Okręgowego.
2. W ramach prowadzonej obsługi administracyjnej i księgowej placówki, Zarząd Oddziału
Okręgowego organizuje i nadzoruje wszelkie działania w zakresie obsługi administracyjnej
placówki, a w tym m.in.: wysyłanie klientom różnego rodzaju ofert szkoleniowych,
wystawianie słuchaczom wymaganych prawem zaświadczeń
i certyfikatów, wystawianie faktury za przeprowadzone szkolenia lub inne formy edukacyjne
oraz dokonywanie zakupów towarów i usług na potrzeby placówki.
3. Wyniki finansowe placówki, w tym przychody i koszty ich uzyskania są włączone do
ogólnego wyniku finansowego Oddziału Okręgowego i prezentowane są w sprawozdaniu
finansowym Oddziału oraz uwzględniane w ramach jego przychodów i kosztów uzyskania w
ewidencji podatkowej.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21

Statut nadaje i wszelkich w nim zmian dokonuje osoba prowadząca placówkę w uzgodnieniu z
dyrektorem placówki.

§ 22

1. Placówka, używa pieczęci podłużnej z nazwą placówki i adresem w brzmieniu:
STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH w POLSCE
Ośrodek Szkoleniowy Oddziału
Okręgowego w Bielsku-Białej
43-300 BIELSKO-BIAŁA
ul. Wrzosowa 33

2. Placówka może używać pieczęci okrągłej z napisem w otoku Stowarzyszenie Księgowych w
Polsce a w środku nazwa placówki.
3. Dyrektor placówki zapewnia możliwość zapoznania się z niniejszym Statutem wszystkim
zainteresowanym osobom poprzez jego publikację na stosownych tablicach umieszczonych
na terenie placówki oraz stronie internetowej.
4. Statut placówki obowiązuje od 31.08.2022 r.

ul. Wrzosowa 33
43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 811 84 04
tel. 33 811 68 90


BBS 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001