Miasto:
Bielsko-Biała
Miejsce:
ul. Wrzosowa 33
43-300 Bielsko-Biała
Termin rozpoczęcia:
12.06.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
kurs
Tryb:
Dzienny
Opłata:
1190,- zł od osoby
1070,- zł Cena dla członków zwyczajnych SKwP z rocznym stażem i opłaconymi składkami

WYMAGANIA WSTĘPNE 

Słuchaczem kursu kadrowo-płacowego dla zaawansowanych może być osoba posiadająca wykształcenie, co najmniej średnie oraz wiedzę i umiejętności z zakresu kadr i płac potwierdzone:

 • zaświadczeniem ukończenia kursu kadrowo-płacowego od podstaw lub,
 • inną formą uznaną przez organizatora kształcenia za równoważną,

CEL KURSU 

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne poszerzenie oraz zaktualizowanie wiedzy z zakresu kadr i płac oraz rozliczeń z ZUS. Kurs kierowany jest do osób, które już posiadają, na poziomie, co najmniej podstawowym wiedzę i umiejętności z zakresu kadr i płac.

RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA

Moduł II Płace – jako źródła przychodów w rozumieniu podatku dochodowego od osób fizycznych w różnych formach zatrudnienia – 32 godzin lekcyjnych

 1. Przychód ze stosunku pracy oraz działalności wykonywanej osobiście.
 2. Świadczenia zwolnione z opodatkowania oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
 3. Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu. Podstawa naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Górna granica podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.
 4. Pojęcie podstawy obliczenia podatku, odliczenia i potrącenia. Przychody ze stosunku pracy zwolnione ze składek
 5. Koszty uzyskania przychodów.
 6. Zasady obliczania podatku dochodowego zgodnie ze skalą podatkową. Pojęcie kwoty zmniejszającej podatek.
 7. Obliczanie wynagrodzenia za urlop, ekwiwalentu za urlop, wypłata świadczeń urlopowych – zasady, terminy, kwoty.
 8. Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych i nocnych - obliczanie wynagrodzenia.
 9. Ustalanie wyłączeń składkowych i podatkowych.
 10. Zasady opodatkowania przychodów oraz podlegania ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu ze szczególnych tytułów.
 11. Zasady opodatkowania podróży służbowych także dla osób niebędących pracownikami.
 12. Zasady ustalania podstawy wymiaru wynagrodzenia i zasiłków chorobowych (karta zasiłkowa). Praktyczne ćwiczenia dotyczące ustalania podstawy zasiłków chorobowych.
 13. Potrącenia obowiązkowe i dobrowolne, kwota wolna od potrąceń. Zajęcia wynagrodzenia, kolejność zajęć, wysokość, potrącenia dobrowolne. Obliczanie wysokości zajęć i potrąceń.
 14. Aspekty podatkowe związane z odpowiedzialnością materialną pracowników za nienależyte wykonanie pracy lub za mienie.
 15. Studium przypadków w szczególnych formach zatrudnienia oraz umowach cywilnoprawnych. Pojęcie certyfikatu rezydencji.
 16. Pojęcie płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych – obowiązki, terminy, deklaracje oraz odpowiedzialność.
 17. Przyczyny korekt dokumentów płacowych i ich konsekwencje. Przykłady korekty listy płac oraz deklaracji w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 18. Roszczenia związane z wynagrodzeniami, odszkodowania, wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy w różnych formach zatrudnienia
 19. Praktyczne ćwiczenia z uwzględnieniem sytuacji szczególnych (zmiana kwalifikacji zasiłku chorobowego a korygowanie listy płac, ustalanie nadpłaty/niedopłaty wynagrodzenia/korygowanie deklaracji ZUS i PIT-11, przekroczenie podstawy składek ZUS i progu podatkowego, rozliczenie z małżonkiem śmierć pracownika, nadpłata składek, odprawy i odszkodowania.
 20. Świadczenia z ZFŚS oraz zasady ich przyznawania, prezenty i spotkania integracyjne dla pracowników i innych.

WYKŁADOWCA

Agata Irauth - specjalista w zakresie płac, wieloletni wykładowca Stowarzyszenia Księgowych

TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ

12 czerwca 2024 r.  (raz w tygodniu, środy w godzinach 9:00 – 15:30) stacjonarnie (planowane zajęcia 12,19,26 VI oraz 3VII 2024 r.)

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 60% godzin lekcyjnych oraz końcowy egzamin pisemny z każdego z wykładanych przedmiotów. Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu według przepisów MEN.

KOSZT UCZESTNICTWA

wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi: 1190 zł  - płatne na trzy tygodnie przed rozpoczęciem kursu.

W przypadku zgłoszenia na dwa moduły kursu:

I Moduł -Prawo pracy 

cena jest promocyjna i wynosi 2180 zł ( 1090 zł za moduł).

W przypadku zgłoszenia przez danego płatnika, na wybrane moduły, dwóch uczestników (jednego na Moduł I, a drugiego na Moduł II), stosowana jest cena promocyjna (2*1090 zł)

Obowiązują także upusty dla członków zwyczajnych i kolejnego pracownika zgłoszonego z danej firmy.

 

ul. Wrzosowa 33
43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 811 84 04
tel. 33 811 68 90


BBS 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001