Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy w Bielsku-Białej
ul. ul. Wrzosowa 33, 43-300 Bielsko-Biała

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Bielsku-Białej w celu odpowiedzi na moje zapytanie, zadane za pomocą formularza internetowego.

KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. Administratorem Danych Osobowych (ADO), jest posiadające osobowość prawną, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce z siedzibą w Warszawie; REGON: 007026416, NIP: 5260307956, KRS 0000101063, ul. Górnośląska 5, 00-443 Warszawa, reprezentowane przez Prezydium Zarządu Głównego. Pełnomocnikiem ADO w Oddziale Okręgowym w Bielsku-Białej (PADO) jest Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej, ul. Wrzosowa 33, 43-300 Bielsko-Biała. Zgodnie zaś z uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału, dyrektor Biura Zarządu Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej, realizuje zadania PADO i pełni jego rolę w Oddziale.
  2. ADO ustanowił funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) Stowarzyszenia, kontakt do IOD e-mail: iod.skwp@buiskwp.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane przez Panią / Pana pytanie, za pomocą formularza internetowego, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej Rozporządzeniem.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające ).
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zadałeś pytanie.
  6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak odpowiedzi na Pani/Pana pytanie.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
ul. Wrzosowa 33
43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 811 84 04
tel. 33 811 68 90


BBS 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001