Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
22.04.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
szkolenie
Tryb:
Jednodniowy on-line
Opłata:
440,- zł od osoby
400,- zł od osoby dla członków wspierających Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej SKwP, posiadających opłaconą składkę
Zapisz się

TERMIN I MIEJSCE ZAJĘĆ

 • 22 kwietnia 2024 r. od godz. 09:00- 16:00 
 • Zajęcia prowadzone są w formule on-line za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć.
 • Każdy uczestnik, który opłacił zajęcia, otrzyma na adres podany w formularzu zgłoszenia, link z dostępem do platformy, co najmniej na dzień przed dniem realizacji.

WYKŁADOWCA

Beata Tomaszewska - specjalista w zakresie płac

ADRESAT

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe naliczanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którzy wykonują prace twórcze (np.: programiści, dziennikarze, aktorzy) osób z którymi zawierane są umowy cywilnoprawne. Uczestnikami szkolenia mogą być osoby związane z obszarem kadrowo-płacowym w korporacjach, firmach średnich i małych, instytucjach lub organizacjach czy pracownicy biur rachunkowych, które zajmują się naliczaniem wynagrodzeń, obsługą płacową, i są odpowiedzialne za prawidłowe rozliczanie wynagrodzeń i zastosowanie przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i podatku od osób fizycznych przy rozliczaniu wynagrodzeń do których stosowane są 50% koszty uzyskania przychodów. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników działów kadr
i płac, pracowników biur rachunkowych, księgowych, którzy są na co dzień zaangażowani w procesy związane
z wynagrodzeniami pracowników jak i osób, które chcą nauczyć się prawidłowo naliczać wynagrodzenia dla osób wykonujących pace twórcze.

CEL

Przeanalizowanie i przećwiczenie na przykładach zasad stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przekazania praw autorskich. Przećwiczenie naliczania wynagrodzenia od brutto do netto przy zastosowaniu 50% KUP, zarówno dla pracowników jak i dziełobiorców. Uwzględnienie wybranych stanowisk urzędowych i orzecznictwa sądowego w zakresie stosowania 50% KUP.

KORZYŚCI

Warsztatowa forma zajęć pozwala uczestnikom przyswoić wiedzę z zakresu naliczania wynagrodzeń z zastosowaniem 50% kosztów uzyskania przychodów i uporządkować posiądą wiedzę z tego zakresu. Po zajęciach uczestnicy będą potrafili prawidłowo ustalać wynagrodzenia dla pracownika, który oprócz wynagrodzenia zasadniczego otrzymują honoraria autorskie.  Zagadnienia zostaną wyjaśnione w przystępny sposób. Na zajęciach zostaną przeanalizowane i omówione przykłady z życia wzięte co pozwoli uniknąć błędów w codziennej pracy.

FORMA ZAJĘĆ

wykład trenera, analiza przypadków, analiza orzecznictwa, ćwiczenia dyskusja i wymiana doświadczeń oraz sesja odpowiedzi na pytania uczestników zadawane na bieżąco oraz na podsumowanie zajęć po zrealizowaniu programu.

PROGRAM

 1. Prawa autorskie majątkowe.
 2. Definicja honorariów autorskich.
 3. Dokumentowania prawa do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.
 4. Płaca minimalna, a honoraria autorskie- klasyfikacja GUS.
 5. Zasady stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzenia z umowy o pracę.
 6. Naliczanie wynagrodzeń pracownikom uprawnionym do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów:
  • Dodatki za prace w porze nocnej i wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • Wynagrodzenie za urlop,
  • Wynagrodzenie chorobowe,
  • Członkostwo w PPK
 7. Ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości podatku obliczonego zgodnie z zasadami obowiązującymi na dzień 31 grudnia 2021 r.
 8. Limit roczny 50% kosztów uzyskania przychodów.
 9. Zbieg zwolnień podatkowych „zerowy PIT” i stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla wynagrodzeń wypłacanych ze stosunku pracy – przykłady na listach płac,
 10. Omówienie rocznego rozliczenia wynagrodzenia.
 11. Rozliczanie 50% kosztów uzyskania przychodów od przychodów z umowy o dzieło.
  • Podleganie składkom społecznym umowy o dzieło zawartej z własnym pracownikiem
  • Stosowanie preferencji podatkowych
  • Ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości podatku obliczonego zgodnie z zasadami obowiązującymi na dzień 31 grudnia 2021 r w przypadku naliczenia wynagrodzenia z umowy o dzieło zawartej z własnym pracownikiem
 12. Stosowanie oświadczeń podatkowych mających wpływ na naliczenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-2.
 13. Roczne rozliczenia podatkowe PIT-4R.
 14. Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 zasady wystawiania
 15. Podsumowanie – pytania uczestników.

 

 WYMAGANIA SPRZĘTOWE

 • komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu zajęć, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.

OPŁATA

 • 400,00 zł/ osoby dla członków wspierających Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej SKwP, posiadających opłaconą składkę
 • 440,00 zł/ osoby dla pozostałych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu zajęć, które zostanie wysłane pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu zgłoszenia.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie formularza zgłoszenia (poniżej „zapisz się”) oraz dokonanie wpłaty na nasze konto:

Beskidzki Bank Spółdzielczy 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001 

do dnia roboczego poprzedzającego zajęcia. 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od siebie niezależnych,  jak np. w przypadku, gdy do dnia poprzedzającego realizację należność ureguluje zbyt mała ilość osób. Informacja o ewentualnym odwołaniu zajęć  zostanie wysłana drogą mailową.

Odstąpienie od zajęć musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do godz. 12:00 przedostatniego dnia roboczego poprzedzającego zajęcia. Odstąpienie w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów zajęć przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w zajęciach nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności..

Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Wrzosowa 33
43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 811 84 04
tel. 33 811 68 90


BBS 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001

close