Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
22.05.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
szkolenie
Tryb:
Jednodniowy on-line
Opłata:
330,- zł od osoby
300,- zł od osoby dla członków wspierających Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej SKwP, posiadających opłaconą składkę
Zapisz się

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 22 maja 2024 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Marcin Otręba - doradca podatkowy, doktorant w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada wieloletnią praktykę w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach z SSE, zajmując się rozwiązywaniem bieżących problemów podatkowych oraz wdrażaniem nowych procesów związanych z podatkami. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego jako pracownik naukowy na wydziale Finansów i Zarządzania. Kierownik studiów podyplomowych – Doradca podatkowy. W ramach własnej działalności projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla Administracji Skarbowej, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor licznych publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2020 r. związany jest z Kancelarią Staniek & Partners Law For Industry w której łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego z praktyką. Od 2021 r. Adiunkt na Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Finanse i rachunkowość

PROGRAM

CZYNNOŚCI NIEOPODATKOWANE

 • Nieodpłatne przekazanie towarów i świadczenie usług - podstawowe zasady związane z odliczeniem oraz naliczeniem VAT dla czynności nieodpłatnych,
 • Omówienie najbardziej charakterystycznych rodzajów czynności nieodpłatnych.

PODATEK VAT JAKO KOSZT UZYSKANIA PRZYCHODÓW

 • Sytuacje w których kosztem uzyskania przychodów w PIT lub CIT jest podatek VAT naliczony,
 • Sytuacje w których kosztem uzyskania przychodów w PIT lub CIT jest podatek VAT należny,
 • Sytuacje w których korekta podatku VAT ma wpływ na opodatkowanie PIT lub CIT,
 • Podatek VAT zapłacony w innym niż Polska kraju UE (np. w związku ze świadczeniem usług budowlanych) a podstawa opodatkowania polskim podatkiem dochodowym,
 • Czynności cywilnoprawne – kiedy podlegają opodatkowaniu VAT, a kiedy opodatkowaniu PCC,
 • Inne podatki jako  podstawa  opodatkowania  VAT  (np.  podatek  od  nieruchomości
  refakturowany na najemcę/dzierżawcę, zagraniczny VAT jako podstawa opodatkowania  polskim VAT).

BIEŻĄCE PROBLEMY ZWIĄZANE Z ODLICZANIEM PODATKU VAT PRZY ZAKUPACH

 • Czy jest możliwość odliczenia VAT z faktury gdy pomylono stawkę np. zamiast 0% jest 5%? Kiedy ująć korektę?
 • Czy można odliczyć VAT z faktury przy braku NIP nabywcy na fakturze?
 • Problemy z odliczaniem VAT przy nabyciu usług niematerialnych. Jak uwiarygodnić transakcję?
 • Odliczanie VAT przez korektę pliku – częste pomyłki w wyborze właściwego okresu.
 • Odliczanie VAT z faktury, którą otrzymano np. pół roku po wystawieniu,
 • Odliczanie VAT z nieopłaconych faktur – czy jest taka możliwość?
 • Odliczanie VAT z wydatków poniesionych w trakcie zawieszenia działalności,
 • Dodatkowe badanie techniczne – kategoryczne interpretacje organów podatkowych w zakresie wpływu  daty ich pozyskania na uprawnienie do odliczenia,
 • Odliczanie VAT przy zakupach na rzecz pracownika – kiedy to możliwe a kiedy złamanie prawa,

REFAKTUROWANIE

 • Refakturowanie a odsprzedaż w imieniu i na rzecz nabywcy,
 • Refakturowanie - moment powstania obowiązku podatkowego,
 • Stawka podatku VAT przy refakturowaniu,
 • Rozliczenie VAT przy refakturowaniu „mediów”,
 • Refaktury dla kontrahentów zagranicznych,
 • Refakturowanie a koszty wliczone w cenę dostawy towarów lub wykonanie usług.

FAKTURY KORYGUJĄCE – UJMOWANIE W JPK

 • Okres rozliczeniowy, w którym należy wykazać fakturę korygującą wystawioną i otrzymaną,
 • Korygowanie wpisów w pliku pomimo braku faktury korygującej czy jest to możliwe ?

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW – ZAGROŻENIA STAWKI 0%:

 • Na jaki dzień winna być aktywna rejestracja VAT UE,
 • Przepisy krajowe a   unijne w zakresie dokumentowania WDT – jak je stosować w praktyce,
 • Pierwotne wykazanie stawki krajowej a następnie korekta do stawki 0% - w jakim okresie?
 • Wpływ późniejszego wywozu na stawkę 0%,
 • Udokumentowanie otrzymanej zaliczki na poczet WDT fakturą – czy należy wykazać fakturę w pliku?
 • Przemieszczanie własnych towarów do UE – kiedy WDT?
 • Dostawa towarów z montażem – odmienny sposób postępowania

KURS WALUTOWY DLA POTRZEB PODATKU VAT:

 • Faktury VAT w walucie obcej? - krajowe transakcje opodatkowane VAT,
 • Faktury VAT w walucie obcej a obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności? – jak przeliczyć wartość należności ogółem dla potrzeb MPP?
 • Korekty podatku należnego? - faktury korygujące w walucie obcej z krajowym VAT,
 • Transakcje WNT i import usług oraz odwrotne obciążenie - kurs waluty a obowiązek podatkowy,
 • Odliczenie VAT w przypadku faktury VAT w walucie obcej z błędnym kurs walutowym zastosowanym przez wystawcę,
 • Korekty podatku naliczonego z faktury korygującej transakcje krajowe w walucie obcej?

SANKCJE VAT:

 • Sankcja w podatku VAT
 • Obligatoryjne a fakultatywne nakładanie dodatkowego zobowiązania w podatku VAT,
 • Czy podzielona płatność jest sposobem na uniknięcie sankcji w podatku VAT.
 • Kiedy i jak naliczamy odsetki w wysokości 50%, 100%, 150%,
 • Sankcja czy kara z KKS – czy możemy wybrać dolegliwość?

Najważniejsze wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE i orzeczenia polskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego, wydane w roku 2023 oraz 2024, mające praktyczne znaczenie dla podatników:

 • Omówienie najważniejszych wyroków TS UE wydanych w trakcie 20223-24r. mających znaczenie dla polskich organów podatkowych i sądów,
 • omówienie najważniejszych orzeczeń NSA wydanych w trakcie 2023-24r. mających znaczenie dla organów podatkowych i sądów.

 WYMAGANIA SPRZĘTOWE

 • komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu zajęć, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.

OPŁATA

 • 300,00 zł/ osoby dla członków wspierających Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej SKwP, posiadających opłaconą składkę
 • 330,00 zł/osoby dla pozostałych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu zajęć, które zostanie wysłane pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu zgłoszenia.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie formularza zgłoszenia (poniżej „zapisz się”) oraz dokonanie wpłaty na nasze konto:

Beskidzki Bank Spółdzielczy 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001 

do dnia roboczego poprzedzającego zajęcia. 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od siebie niezależnych,  jak np. w przypadku, gdy do dnia poprzedzającego realizację należność ureguluje zbyt mała ilość osób. Informacja o ewentualnym odwołaniu zajęć  zostanie wysłana drogą mailową.

Odstąpienie od zajęć musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do godz. 12:00 przedostatniego dnia roboczego poprzedzającego zajęcia. Odstąpienie w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów zajęć przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w zajęciach nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności..

Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Wrzosowa 33
43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 811 84 04
tel. 33 811 68 90


BBS 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001