Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
24.09.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:30
Typ:
kurs
Tryb:
Wieczorowy
Opłata:
4000,- zł od osoby
3800,- zł dla członków zwyczajnych SKwP
3650,- zł dla osób kontynuujących naukę w ścieżce certyfikacji SKwP
3600,- zł dla członków zwyczajnych Oddziału w Bielsku-Białej SKwP, samodzielnie finansujących kurs, z co najmniej rocznym stażem i opłaconymi składkami
Zapisz się

WYMAGANIA WSTĘPNE

Słuchaczem kursu dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości może być osoba:
» posiadająca wykształcenie co najmniej średnie oraz wiedzę i umiejętności księgowego potwierdzone:

 • zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I stopnia certyfikacji, uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie (certyfikat SKwP) lub,
 • zaświadczeniem ukończenia kursu dla kandydata na księgowego lub,
 • tytułem technika rachunkowości lub,
 • inną formą uznaną przez organizatora kształcenia za równoważną,

» uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
» rozumiejąca istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

CEL KURSU

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz uzyskanie certyfikatu II stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez SKwP.
Przygotowanie do pracy w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności określone w niniejszym programie nauczania, a także rozumiał potrzebę stosowania w praktyce zasad etyki zawodowej opisanych w „Kodeksie Zawodowej Etyki w Rachunkowości”.

RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA

Moduł III Rachunkowość z elementami etyki zawodowej - 120 godzin lekcyjnych

 1. Zasady i organizacja rachunkowości w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą oraz organizacjach pozarządowych działających w oparciu o przepisy pożytku publicznego i wolontariacie
 2. Aktywa pieniężne
 3. Rozrachunki i fundusze specjalne
 4. Obrót materiałowy i towarowy
 5. Środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne
 6. Inwestycje i zobowiązania finansowe
 7. Kapitał (fundusz) własny
 8. Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe
 9. Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej oraz kalkulacja kosztów i ewidencja produktów
 10. Pozostała działalność operacyjna i działalność finansowa
 11. Wynik finansowy i jego obowiązkowe obciążenia
 12. Sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości), obowiązki sprawozdawcze organizacji pozarządowych wynikające z ustawy o rachunkowości oraz obowiązki związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych i zatwierdzeniem rocznych sprawozdań finansowych

Moduł IV Prawo podatkowe - 40 godzin lekcyjnych

 1. Podatek od towarów i usług (VAT)
 2. Podatek dochodowy w działalności gospodarczej (CIT i PIT)
 3. Podmiot gospodarczy jako płatnik PIT
 4. Podatki kosztowe i opłaty
 5. Wybrane problemy Ordynacji podatkowej

Moduł V Wybrane zagadnienia prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - 20 godzin lekcyjnych

 1. Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego
 2. Wybrane zagadnienia z prawa gospodarczego
 3. Wybrane zagadnienia z prawa pracy
 4. Wybrane zagadnienia z prawa ubezpieczeń społecznych

Po ukończeniu kursu absolwent osiągnie podstawę do dalszego podnoszenia kwalifikacji zawodowych na poziomie głównego księgowego.

Zajęcia prowadzą wykładowcy Stowarzyszenia, specjaliści z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego, biegli rewidenci, prawnicy, doradcy podatkowi.

TRYB ZAJĘĆ

 • system wieczorowy dwa razy w tygodniu (wtorki i czwartki) od godz. 16.30 do 19.45

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny – 4 godziny lekcyjne w formie stacjonarnej.

TERMIN ROZPOCZĘCIA

24.09.2024 r.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA

Formą zaliczenia kursu jest łącznie:

 • uczestnictwo w 70% zajęć dydaktycznych,
 • zaliczenie prac kontrolnych,
 • pisemny egzamin kwalifikacyjny.

Warunkiem zaliczenia egzaminu jest potwierdzenie efektów kształcenia określonych
w ramowym programie nauczania i uzyskanie, na potrzeby:

 • ukończenia kursu (zaświadczenie według przepisów MEN) – co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,
 • otrzymania certyfikatu SKwP – co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania
  i nie mniej niż 40% punktów z każdej części egzaminu.

KOSZT UCZESTNICTWA

wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:

 • 3 600 zł - dla członków zwyczajnych Oddziału w Bielsku-Białej SKwP, samodzielnie finansujących kurs, z co najmniej rocznym stażem i opłaconymi składkami
 • 3 650 zł - dla osób kontynuujących naukę w ścieżce certyfikacji SKwP
 • 3 800 zł - dla członków zwyczajnych SKwP
 • 4 000 zł - dla pozostałych osób

Możliwość płatności w dwóch ratach;
50% – płatne na trzy tygodnie przed rozpoczęciem kursu
50% zł – płatne przed rozpoczęciem 90-tej godziny zajęć

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne, samodzielnie opłacających kurs, istnieje możliwość uregulowania płatności w czterech ratach, z czego pierwsza w wysokości 1.000,00 zł, płatna na trzy tygodnie przed rozpoczęciem kursu, kolejne po 1/3 pozostałej kwoty płatne przed rozpoczęciem kolejno 45-tej, 90-tej, 135-tej godziny zajęć.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Wrzosowa 33
43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 811 84 04
tel. 33 811 68 90


BBS 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001