Miasto:
Bielsko-Biała
Miejsce:
ul. Wrzosowa 33
43-300 Bielsko-Biała
Termin rozpoczęcia:
trwa nabór jesień 2023
Typ:
kurs
Tryb:
Weekendowy
Opłata:
5200,- zł od osoby
4680,- zł dla członków Oddziału w Bielsku-Białej, samodzielnie finansujących kurs, z co najmniej rocznym stażem i opłaconymi składkami
Zapisz się

WYMAGANIA WSTĘPNE

Słuchaczem kursu dla kandydatów na dyplomowanego księgowego może być osoba:

 • posiadająca wykształcenie wyższe lub średnie, uprawniające do wstąpienia na studia wyższe,
 • posiadająca wiedzę i umiejętności głównego księgowego potwierdzone:

zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu kursu III stopnia dla kandydatów na głównego księgowego (certyfikat SKwP) lub,

zaświadczeniem o ukończeniu kursu dla kandydata na głównego księgowego lub,

zaliczonym testem sprawdzającym z zakresu wymagań określonych dla III stopnia ścieżki edukacyjnej SKwP, przeprowadzonym przez organizatora kształcenia,

 • posiadająca praktykę w dziedzinie rachunkowości:

co najmniej dwuletnią przy wykształceniu wyższym,
co najmniej pięcioletnią przy wykształceniu średnim,

 • uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
 • rozumiejąca istotę i znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

CEL KURSU

Celem kształcenia jest wzbogacanie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych oraz przygotowanie do egzaminu na dyplomowanego księgowego.
Tytuł dyplomowany księgowy jest najwyższy w czterostopniowej ścieżce certyfikacji zawodu księgowego SKwP oraz potwierdza kwalifikacje zawodowe w rachunkowości na najwyższym poziomie zaawansowania oraz wszechstronną wiedzę z zakresu zarządzania finansami i rozliczeniami podatkowymi niezbędną do pełnienia roli zaufanego doradcy biznesu.

PROGRAM NAUCZANIA

Moduł XI  Zaawansowana sprawozdawczość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT - 110 godzin lekcyjnych.

1. Prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym według MSR oraz UoR – wybrane zagadnienia (MSR 1; MSR 7; MSR 10; KSR 1)

2.Polityka rachunkowości w realizacji obowiązków sprawozdawczych przedsiębiorstwa a zarządzanie ryzykiem (UoR, MSR 8; KSR 7; Stanowisko KSR w sprawie zasady rzetelnego i jasnego obrazu w realizacji przepisów art. 4 ust. 1 oraz ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości)

3.Wartość godziwa (MSSF 13) oraz wycena i prezentacja instrumentów finansowych (MSR/MSSF, Rozporządzenie Ministra Finansów, MSSF 7, MSSF 9) – wybrane zagadnienia

4.Utrata wartości aktywów

5.Zasady uznawania i ustalania przychodów (UoR; KSR 18 i MSSF 15) – wybrane zagadnienia

6.Inne KSR w odniesieniu do wybranych MSR/MSSF na tle rozwiązań UoR (KSR 5; KSR 6; KSR 11; MSR 3; MSR 16; MSR 20; MSR 37; MSR 38; MSSF 10;
MSSF 16)

7.Sprawozdanie z działalności (UoR i KSR 9)

8.Etyka i wartości zawodowe w biznesie

9.Odpowiedzialność kierownika jednostki i księgowego (UoR; KK; KKS; KP; KC)

10.Technologia IT w organizacji systemu rachunkowości - podejście procesowe

11.Kompetencje personalne i społeczne w pracy (w dwóch blokach 4 godzinnych lub inaczej podzielonych)

12.Innowacje w usługach finansowych oparte na technologii (FinTech) na przykładzie kryptoaktywów i technologii blockchain

Moduł XII Zarządzanie finansami – zagadnienia wybrane - 28 godzin lekcyjnych 

 1. Ryzyko w zarządzaniu finansami
 2. Zaawansowane metody oceny projektów inwestycyjnych
 3. Ocena efektywności działalności przedsiębiorstwa
 4. Podstawy wyceny przedsiębiorstwa (metody; aspekt decyzyjny)

Moduł XIII Rachunkowość zarządcza - 28 godzin lekcyjnych

 1. Rachunkowość ośrodków odpowiedzialności
 2. Budżetowanie i kontrola kosztów
 3. Nowoczesne modele rachunku kosztów – wybrane zagadnienia
 4. Zrównoważona Karta Osiągnięć (Balanced Scorecard)

Moduł XIV Rozliczenia podatkowe– zagadnienia wybrane - 30 godzin lekcyjnych

 1. Strategie i schematy podatkowe
 2. Zagadnienia wynikające z umów międzynarodowych
 3. Identyfikacja obowiązków z zakresie transakcji podmiotów powiązanych (ceny transferowe)
 4. Podstawowe zagadnienia i obowiązki wynikające z transakcji związanych ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwem - ujęcie podatkowe
 5. Inne transakcje – ujęcie podatkowe

 

Zajęcia prowadzą wykładowcy Stowarzyszenia, specjaliści z zakresu rachunkowości, biegli rewidenci oraz nauczyciele akademiccy.
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
październik 2021 r. (raz w tygodniu w godz. 9:00 – 15:30 - w miarę możliwości w dni weekendowe)
Dodatkowe terminy i system układu zajęć - sukcesywnie w miarę napływu zgłoszeń
Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych i opanowanie materiału programowego poszczególnych modułów potwierdzone wynikami prac kontrolnych ( testów, zadań i innych form).
Osoba, która zaliczyła kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r.. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz. U. poz. 652).

KOSZT UCZESTNICTWA

wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi  5 200 zł
Możliwość płatności w trzech ratach;

 • 2 200 zł – płatne na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu
 • 1 500 zł – płatne przed rozpoczęciem 80-tej godziny zajęć
 • 1 500 zł – płatne przed rozpoczęciem 140-tej godziny zajęć

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne, samodzielnie opłacających kurs, istnieje możliwość uregulowania pierwszej raty w dwóch równych częściach, z czego pierwsza płatna przed rozpoczęciem kursu, a druga przed rozpoczęciem 40-tej godziny zajęć.
Osoba, która zaliczyła kurs może przystąpić do pisemnego egzaminu na dyplomowanego księgowego przed Główną Zawodową Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Koszt egzaminu (płatne dodatkowo na rachunek bankowy wskazany przez Główną Zawodową Komisję Egzaminacyjną). Szczegóły na stronie www.dk.skwp.pl.

Tytuł dyplomowanego księgowego może uzyskać osoba, która:

 1. ukończyła studia wyższe w Polsce lub zagraniczne studia wyższe uznawane w Polsce za równorzędne i włada językiem polskim w mowie i w piśmie oraz odbyła trzyletnią praktykę w dziedzinie rachunkowości, w tym co najmniej dwa lata na samodzielnym stanowisku albo posiada wykształcenie uzyskane w Polsce lub za granicą, uprawniające do wstąpienia na studia wyższe i włada językiem polskim w mowie i w piśmie oraz odbyła sześcioletnią praktykę w dziedzinie rachunkowości, w tym co najmniej trzy lata na samodzielnym stanowisku,
 2. korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. ma nieposzlakowaną opinię, a zwłaszcza nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
 5. złożyła z wynikiem pozytywnym egzaminy na dyplomowanego księgowego,
 6. złożyła przyrzeczenie, o którym mowa w § 5 uchwały nr 732/111/2009 Zarządu Głównego z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie tytułu zawodowego „Dyplomowany księgowy”.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Wrzosowa 33
43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 811 84 04
tel. 33 811 68 90


BBS 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001