Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
22.05.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
szkolenie
Tryb:
Dwudniowy on-line
Opłata:
850,- zł od osoby
800,- zł od osoby dla członków wspierających Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej SKwP, posiadających opłaconą składkę
Zapisz się

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 22 i 23 maja  2024 r. od godz. 09.00 do 15.30
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line (HYBRYDA). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Barbara Kaszycka - absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalista z zakresu praktycznego stosowania i kontrolowania przestrzegania prawa pracy, doświadczony szkoleniowiec, nadinspektor pracy, wykładowca Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, autorka wielu publikacji z zakresu prawa pracy.

Celem szkolenia jest aktualizacja wiedzy z zakresu prawa pracy  czasu pracy  w tym: właściwego sporządzania grafików i harmonogramów czasu pracy, wypełniania kart ewidencji czasu pracy, rozliczania nadgodzin pracy oraz pracy w dniach wolnych i innych nieobecności.  Świadczenia pracownicze wypłacane na podstawie sporządzonej ewidencji czasu pracy w tym prawidłowe obliczanie wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy (powtarzające się nieprawidłowości ujawniane w czasie kontroli). Interpretacje Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Sądu Najwyższego, w tym zwłaszcza kwestiom związanym z rozbieżnościami interpretacyjnymi.

PROGRAM

Dzień pierwszy:

 - Regulacje dotyczące czasu pracy w 2024r. - powszechnie obowiązujące i zakładowe wynikające z przepisów wewnątrz zakładowych.

 1. Pojęcia i definicje czasu pracy, pracy zmianowej, doby pracowniczej i tygodnia pracowniczego.
 1. Norma czasu pracy a wymiar czasu pracy, rozkłady czasu pracy i ustalanie harmonogramów czasu pracy na poszczególnych stanowiskach pracy.
 2. Zapisy dotyczące czasu pracy w regulaminie pracy, obwieszczeniu i informacji o warunkach zatrudnienia ,  ich konsekwencje przy planowaniu i rozliczaniu czasu pracy.
 3. Przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy i jego znaczenie przy budowaniu harmonogramów czasu pracy.
 4. Najczęściej wykorzystywane systemy czasu pracy – korzyści płynące z zastosowania właściwego systemu czasu pracy u pracodawcy.
 5. Przestój i inne okresy nieświadczenia pracy wliczane do czasu pracy.
 6. Systemy czasu pracy – jaki wybrać i w jakim trybie wprowadzać zmiany:
 • System podstawowy
 • System równoważny
 • System zadaniowy
 • System zmianowy
 1. Okres rozliczeniowy  w podstawowym systemie czasu pracy, równoważnym systemie czasu pracy oraz pracy – jego wpływ na planowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników.
 2. Wady i zalety dłuższych okresów rozliczeniowych, w tym procedura wprowadzenia  wydłużonego okresu do 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego.
 3. Wprowadzenie ruchomego rozpoczynania pracy w praktyce.  Zalety takiego rozwiązania i tryb jego wprowadzenia.
 4. Elastyczna organizacja pracy – na czym polega w praktyce i kiedy obowiązkowo należy ją zastosować na wniosek pracownika.
 5. Okazjonalna praca zdalna . Czy należy ją uwzględnić w przepisach wewnętrznych.
 6. Limity godzin nadliczbowych – rocznych i średniotygodniowych.
 7. Czas wolny z powodu działania siły wyższej – Czy są praktyczne ograniczenia.

-  Planowanie czasu pracy.

 1. Planowana liczba godzin i dni w przyjętym okresie rozliczeniowym i czego nie możemy planować.
 2. Opracowanie prawidłowych harmonogramów czasu pracy i podanie ich do wiadomości pracownikom.
 3. Zmiana harmonogramu w okresie rozliczeniowym – interpretacja PIP i Ministerstwa Pracy – wiele wątpliwości.
 4. Czas pracy pracowników mobilnych.
 5. Planowane okresy odpoczynku dobowego, tygodniowego, uwzględnianie odpoczynku równoważnego i przerw wliczane do czasu pracy.
 6. Przerwy, które należy uwzględnić w planowanym harmonogramie czasu pracy, w tym przerwy na karmienie dziecka.
 7. Praca w niedziele i święta, dopuszczalność i zakazy pracy w niedziele i święta, rekompensaty, dzień wolny w zamian za pracę w niedzielę.
 8. Uprzywilejowani pracownicy w zakresie pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej. Kiedy bezwzględny zakaz a kiedy wystarczy zgoda pracownika.
 9. dyżur pod telefonem.

- Realizacja harmonogramu czasu pracy – rozliczanie czasu pracy.

 1. Porównanie planu czasu pracy do realizacji. Na co zwrócić uwagę.

 

Dzień drugi:

Rozliczanie czasu pracy. Ewidencja czasu pracy

 1. Praca w godzinach nadliczbowych i jej ustalenie
 2. praca w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia dobowej i średniotygodniowej normy czasu pracy,
 3. przy uwzględnieniu wymiaru czasu pracy pomniejszonego o wymiar nieobecności usprawiedliwionej,
 4. z uwzględnieniem nieobecności nieusprawiedliwionej,
 5. w równoważnym systemie czasu pracy przy pracy zmianowej, ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy oraz dobowego wydłużonego wymiaru zaplanowanego w harmonogramie
 6. jak uniknąć nieuzasadnionych godzin nadliczbowych – praktyczne aspekty
 7. Rozliczanie czasu pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy przy różnych systemach czasu pracy – w jaki sposób rozliczamy godziny ponadwymiarowe, w jaki sposób godziny nadliczbowe – stanowiska SN oraz TSUE.
 8. Rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych
 9. wynagrodzenie z dodatkiem – kiedy 50 % a kiedy 100% i termin ich wypłaty,
 10. udzielenie czasu wolnego – różne aspekty
 11. Rekompensata pracy w zaplanowanym dniu wolnym
  • niedziela i święto,
  • dzień wolny z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy,
  • dzień wolny z tzw. Harmonogramu ( np. w równoważnym czasie pracy).
 12. Nadgodziny osób zarządzających i kierowników.
 13. Analiza zlecania pracy w godzinach nadliczbowych – ograniczenie limit tygodniowy i roczny.
 14. Praca w nocy i rozliczanie pracy w nocy.
 15. Wyjścia prywatne i ich rozliczenie.
 16. Czas pracy a szkolenia.
 17. Zwolnienia i przerwy w czasie pracy wliczane i nie wliczane do czasu pracy.
 18. Ewidencja czasu pracy – teczka pracownika.
 19. Zgody i oświadczenia pracownika mające wpływ na czas pracy - jakie powinny się zleźć w aktach osobowych pracownika.
 20. Lista  obecności – czy konieczna i jej znaczenie dla ewidencji czasu pracy,
 21. Elektroniczna ewidencja czasu pracy – czy papierowa.
 22. Omówienie błędów przy prowadzeniu indywidualnej ewidencji czasu pracy (kart) i ich wpływ na rozliczenie czasu pracy.
 23. Jakie dane wprowadzamy do ewidencji czasu pracy i jak je oznaczamy (legenda) i dlaczego jest to takie ważne,
 24. Skutki braku ewidencji czasu pracy,
 25. Ewidencja czasu pracy dla umów cywilnoprawnych.
 26.  Ewidencja czasu pracy – a rozliczenie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
 • planowane a faktycznie wykonane godziny i dni pracy,
 • okres uwzględniany w podstawie świadczeń pracowniczych,
 • przykłady prawidłowego obliczania świadczeń – na podstawie ewidencji czasu pracy i różnych okresów rozliczeniowych.
 • 27. Odpowiedzialność pracodawcy za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy.

Podsumowanie szkolenia, panel dyskusyjny.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

 • komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu zajęć, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.

OPŁATA

 • 800,00 zł/ osoby dla członków wspierających Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej SKwP, posiadających opłaconą składkę
 • 850,00 zł/ osoby dla pozostałych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu zajęć, które zostanie wysłane pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu zgłoszenia.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie formularza zgłoszenia (poniżej „zapisz się”) oraz dokonanie wpłaty na nasze konto:

Beskidzki Bank Spółdzielczy 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001 

do dnia roboczego poprzedzającego zajęcia. 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od siebie niezależnych,  jak np. w przypadku, gdy do dnia poprzedzającego realizację należność ureguluje zbyt mała ilość osób. Informacja o ewentualnym odwołaniu zajęć  zostanie wysłana drogą mailową.

Odstąpienie od zajęć musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do godz. 12:00 przedostatniego dnia roboczego poprzedzającego zajęcia. Odstąpienie w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów zajęć przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w zajęciach nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności..

Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Wrzosowa 33
43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 811 84 04
tel. 33 811 68 90


BBS 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001