Miasto:
Bielsko-Biała
Typ:
szkolenie
Tryb:
Jednodniowy on-line
Opłata:
440,- zł od osoby
400,- zł od osoby dla członków wspierających Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej SKwP, posiadających opłaconą składkę
Terminy

TERMIN I MIEJSCE ZAJĘĆ

 • 28 maja 2024 r. od godz. 10:00 – 16:30 (8 godz. lekcyjnych) 
 • Zajęcia prowadzone są w formule on-line za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć.
 • Każdy uczestnik, który opłacił zajęcia, otrzyma na adres podany w formularzu zgłoszenia, link z dostępem do platformy, co najmniej na dzień przed dniem realizacji.

WYKŁADOWCA

Zuzanna Świerc - specjalistka w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości podmiotów leczniczych, wykładowca szkoleń dla kadry zarządzającej i księgowych podmiotów leczniczych.

PROGRAM

 1. Formalne aspekty gospodarki majątkowej
 • definicje majątkowe wynikające z ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych
 • amortyzacja bilansowa i podatkowa: zasady, różnice, ewidencja
 • Klasyfikacja Środków Trwałych
 • Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR 5 „Leasing, najem i dzierżawa”, KSR 11 „Środki trwałe”)
 1. Wewnętrzne regulacje jednostki w zakresie gospodarki majątkowej
 • polityka rachunkowości
 • ewidencja majątkowa i dokumentacja operacji związanych z majątkiem
 • kompetencje podmiotu tworzącego spzoz w zakresie gospodarowania majątkiem (umowa użyczenia, uchwała w sprawie zasad gospodarowania majątkiem)
 1. Ewidencja inwestycji i zakupu środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych w ramach dotacji i innych bezzwrotnych form finansowania zewnętrznego
 • jak zapewnić odrębną ewidencję
 • kiedy amortyzacja darowanych/dotowanych składników majątku jest KUP/NKUP
 • jak korygować odpisy amortyzacyjne wskutek stwierdzenia błędu, zwrotu otrzymanego środka trwałego, uzyskania refundacji własnych nakładów
 • wpływ dotacji na wynik finansowy jednostki i bilans
 1. Inwentaryzacja majątku
 • inwentaryzacja środków trwałych według KSR nr 11
 • zalecenia KSR w sprawie inwentaryzacji zapasów
 • inwentaryzacja WNiP
 • wewnętrzne procedury jednostki (instrukcja inwentaryzacyjna)
 • inwentaryzacja majątku w ewidencji pozabilansowej
 • spis z natury czy weryfikacja – jak ustalić właściwą formę inwentaryzacji
 • uproszczenia w inwentaryzacji i elektronizacja procesów – jak usprawnić przebieg i rozliczenie inwentaryzacji
 • inwentaryzacja ciągła
 1. Prezentacja majątku rzeczowego i jego wartości w rocznym sprawozdaniu finansowym
 • środki trwałe – podział na kategorie bilansowe według grup KŚT
 • środki trwałe w budowie – jak długo środek trwały może być „w budowie”, jakie elementy procesu inwestycyjnego będą kształtować jego wartość
 • środki trwałe obce, w leasingu finansowym i operacyjnym, użytkowane, dzierżawione
 • zapasy w aptece, magazynach, oddziałach, dary
 1. Wybrane zagadnienia CASE STUDY:
 • środek trwały w budowie – zaniechanie inwestycji – postępowanie, dokumentacja, ewidencja księgowa i prezentacja w rocznym sprawozdaniu finansowym
 • zwrot nieruchomości w nieodpłatnym użytkowaniu do podmiotu tworzącego, sprzedaż majątku otrzymanego przez 2011 rokiem – kiedy korygujemy wartość funduszu założycielskiego
 • dostosowanie oddziału szpitalnego do wymogów Rozporządzenia MZ w sprawie wymogów dla pomieszczeń podmiotu leczniczego – remont czy ulepszenie
 • amortyzacja jednorazowa czy liniowa – jak ustalić optymalną wartość środka trwałego w jednostce
 • drukarki, głowice USG, inne części – elementy składowe, dodatkowe czy peryferyjne; zasady ewidencji i amortyzacji
 • dzierżawa czy leasing finansowy
 1. Przykładowe rozwiązania i procedury
 2. Konsultacje w zakresie tematyki szkolenia

 WYMAGANIA SPRZĘTOWE

 • komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu zajęć, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.

OPŁATA

 • 400,00 zł/ osoby dla członków wspierających Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej SKwP, posiadających opłaconą składkę
 • 440,00 zł/ osoby dla pozostałych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu zajęć, które zostanie wysłane pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu zgłoszenia.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie formularza zgłoszenia (poniżej „zapisz się”) oraz dokonanie wpłaty na nasze konto:

Beskidzki Bank Spółdzielczy 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001 

do dnia roboczego poprzedzającego zajęcia. 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od siebie niezależnych,  jak np. w przypadku, gdy do dnia poprzedzającego realizację należność ureguluje zbyt mała ilość osób. Informacja o ewentualnym odwołaniu zajęć  zostanie wysłana drogą mailową.

Odstąpienie od zajęć musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do godz. 12:00 przedostatniego dnia roboczego poprzedzającego zajęcia. Odstąpienie w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów zajęć przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w zajęciach nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności..

Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. 

ul. Wrzosowa 33
43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 811 84 04
tel. 33 811 68 90


BBS 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001