Członkowie Stowarzyszenia dzielą się m. in. na:

 • zwyczajnych,
 • wspierających

Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski, mający nieposzlakowaną opinię i pełną zdolność do czynności prawnych, wykonujący zawód księgowego lub inny zawód pokrewny związany z rachunkowością. Członkami zwyczajnymi mogą być też studenci i uczniowie kierunków finanse i rachunkowość oraz pracownicy jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia.

O przyjęciu na członka zwyczajnego decyzję w formie uchwały, podejmuje prezydium zarządu Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia na podstawie deklaracji złożonej przez wstępującego i po wpłaceniu wpisowego.

Minimalna składka roczna członka zwyczajnego w 2024 roku wynosi 48 zł, od emeryta/rencisty - 24 zł, a wpisowe - 20 zł.

Korzyści z członkostwa dla członka zwyczajnego

Członek zwyczajny Stowarzyszenia uprawniony jest m.in. do:

 • udziału w zgromadzeniach i zebraniach Stowarzyszenia zgodnie z regulaminem ich odbywania,
 • korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego na zasadach określonych w statucie,
 • korzystania z odczytów i konsultacji organizowanych w ramach działalności statutowej,
 • korzystania z czytelni w siedzibie Oddziału Okręgowego,
 • korzystania z bezpłatnych konsultacji organizowanych w ramach działalności statutowej,
 • 10% zniżki za udział w kursach długich dla osób, które należą do Stowarzyszenia co najmniej jeden rok i mają na bieżąco opłacone składki.

Deklaracje do pobrania w sekcji po lewej stronie.

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zostanie przyjęta do Stowarzyszenia na podstawie złożonej przez nią pisemnej deklaracji. Decyzję o przyjęciu jednostki w poczet członków wspierających podejmuje w formie uchwały prezydium zarządu Oddziału Okręgowego.

Jednostka, która chce przystąpić w poczet członków wspierających proszona jest o wypełnienie w dwóch egzemplarzach deklaracji członkowskiej i przesłanie ich na nasz adres.
Po akceptacji Zarządu i nadaniu numeru ewidencyjnego - 1 egzemplarz deklaracji zostanie zwrócony Państwu, a deklarowaną składkę prosimy przekazać na nasze konto:
Beskidzki Bank Spółdzielczy 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001

Minimalna składka roczna członka wspierającego w 2024 roku wynosi 330 zł.

Korzyści z członkostwa dla członka wspierającego

Status członka wspierającego uprawnia m.in. do:

 • kompleksowej informacji na temat organizowanych inicjatyw edukacyjnych /kursy, seminaria/
 • korzystania z bezpłatnych konsultacji organizowanych w ramach działalności statutowej,
 • korzystania z czytelni w siedzibie Oddziału Okręgowego,
 • korzystania ze zniżek w opłatach za udział pracowników w konferencjach szkoleniowych.
ul. Wrzosowa 33
43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 811 84 04
tel. 33 811 68 90


BBS 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001